Algemene voorwaarden
Sport-, spel en overige activiteiten

ALGEMENE VOORWAARDEN SPORT-, SPEL- EN OVERIGE ACTIVITEITEN

We2Move B.V. is een handelsnaam van We2Move Holding B.V., gevestigd te Hoogland en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 83424806.

Definities

De met schuine letters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

Abonnement

Een contract waarbij het Lid op geregelde tijden een training volgt tegen een maandelijkse betaling.

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van We2Move B.V.

App

De App van We2Move welke, na inschrijving voor ieder Lid, aanschaf van een Sportpakket of houder van een Rittenkaart toegankelijk is. Hierin kunnen trainingen worden geboekt, voortgangsmetingen worden bijgehouden, is het gepersonaliseerde trainingsschema zichtbaar en heeft de gebruiker toegang tot de We2Move Community.

Bedenktijd

De termijn waarbinnen Deelnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht bij de Overeenkomst op afstand.

Bedrijfstraining

Een training waarbij niet een consument maar een bedrijf, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een overeenkomst aangaat met We2Move.

Coachings- en voortgangssessie

Dienst van We2Move waarbij in een persoonlijke sessie van 60 minuten het trainingsschema en de voortgang van de Deelnemer wordt besproken, wordt gemeten wat de voortgang is, de trainingstechniek wordt geanalyseerd en besproken en, indien van toepassing, de training- en/of voedingsschema’s worden bijgesteld door de Coach.

Coach / Trainer / Instructeur

De natuurlijke persoon die met deskundige kennis en ervaring advies en begeleiding biedt op het gebied van beweging en voeding.

Cursuspakket

Een pakket met vastgesteld aantal trainingen tegen een vastgesteld eenmalig tarief.

Deelnemer

Een abonnementslid, lid in een sportpakket, houder van een rittenkaart of personeelsleden van een bedrijf (personeelsuitje) die deelnemen aan een training van We2Move.

Defendokai

Een realistisch weerbaarheids- en zelfverdedigingssysteem geschikt voor volwassenen, jongeren en kinderen, wat altijd onder toezicht van een ervaren docent, in een veilige omgeving wordt beoefend.

Duotraining

Een in onderling overleg tussen de Deelnemers en We2Move afgestemde training voor twee personen.

Incassant ID/SEPA-machtiging

De Incassant ID is een code die elke partij krijgt die in het SEPA-gebied opdracht mag geven aan de bank om automatisch geld te incasseren van een klant.

Lid

Een consument die staat geregistreerd als Lid en een Abonnement en/of Sportpakket heeft afgesloten bij We2Move.

 Overeenkomst

Een overeenkomst tussen We2Move en een Deelnemer of een bedrijf.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Deelnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

Personal Training

Een individuele, in onderling overleg tussen de Deelnemer en We2Move, afgestemde training.

Small Group Training

Een in onderling overleg tussen de Deelnemers en We2Move afgestemde training voor een kleine groep mensen (maximaal 8 personen).

Sportlocatie

De trainingsfaciliteit waar door We2Move trainingen worden gegeven.

Sportpakket

Een pakket met vastgesteld aantal trainingen tegen een vastgesteld eenmalig tarief.

Rittenkaart

Een (digitale) leskaart voor meerdere credits welke telkens worden afgeboekt als een Deelnemer zich aanmeldt voor een training.

 Training

Een sporttraining aangeboden en/of verzorgd door een coach van We2Move.

Artikel 1 – Algemeen

 • Sporten doen we samen met plezier en enthousiasme. Onze trainers doen hun uiterste best om de trainingen zo goed mogelijk met veel plezier en enthousiasme te geven en trachten rekening te houden met jouw persoonlijke situatie tijdens de trainingen en thuis. Wij zijn genoodzaakt op het eigen risico te wijzen van alle deelnemers, wij kunnen immers niet alle mogelijke situaties uitsluiten en/of voorzien. Het eigen risico van alle deelnemers is te allen tijde van toepassing, zowel voor de eigen gezondheid als materiële zaken. Laten we er een leuk sportfeest van maken!
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen de Deelnemer en We2Move.
 • Van de Algemene Voorwaarden wordt alleen afgeweken indien partijen dat specifiek en schriftelijk overeengekomen zijn.
 • Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf in strijd zijn met een wettelijke bepaling, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Indien We2Move niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat We2Move in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij We2Move partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op Overeenkomsten van We2Move worden in eerste aanleg beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.
 • Op nationale feestdagen is er geen training, echter bij een cursuspakket van bijvoorbeeld 12 weken, schuift de volgende training een week door. Er worden dus te allen tijde 12 trainingen gegeven (bij een 12 weken sportpakket).

Artikel 2 – De Overeenkomst

 • De Overeenkomst is niet overdraagbaar door een der partijen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.
 • Een Overeenkomst tussen We2Move en Deelnemer kan bestaan uit:
 1. een Rittenkaart met meerdere credits (bijvoorbeeld 10 personal trainingen).
 2. Een Abonnement waarbij gekozen kan worden voor een aantal trainingen per week.
 3. Een Sportpakket waarbij tegen een vast tarief een aantal trainingen worden geboekt.
 4. Een door partijen afgesproken Personal Trainingssessie.
 5. Een door partijen afgesproken Coachings- en Voortgangssessie.
 6. Een door partijen afgesproken Bedrijfstraining.
 7. Een door partijen afgesproken Uitje (groepsuitje, verjaardagsfeest, kinderfeestje e.d.).
 • Bij de (online)inschrijving wordt op het inschrijfformulier de ingangsdatum van de Overeenkomst vermeld.

Artikel 3 – Rittenkaarten

 • Een Rittenkaart is 1 jaar geldig tot na datum uitgifte van de Rittenkaart. Als een Rittenkaart is verlopen kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Training.
 • Er wordt geen restitutie verleend voor een ongebruikt deel van een Rittenkaart.
 • Houders van een Rittenkaart kunnen tevens, maximaal éénmaal per week een Coachings- en voortgangssessie aanschaffen en inplannen via de webshop en het afsprakenrooster van We2Move.
 • Bij een zware blessures of langdurige ziekte kan de geldigheid van een Rittenkaart in overleg met We2Move vanzelfsprekend worden opgeschort. We2Move heeft het recht hiervoor bewijs (mogelijk in de vorm van een verklaring van een medisch specialist) te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

Artikel 4 – Abonnementen

 • Een Abonnement kan op ieder moment van het jaar worden aangegaan.
 • De begindatum van een Abonnement is de eerste dag van een maand.
 • De looptijd van het abonnement is minimaal twee maanden na de begindatum en wordt, na verloop van deze periode stilzwijgend verlengd met telkens één kalendermaand.
 • Opzegging van het abonnement dient persoonlijk te geschieden bij een van de Coaches van We2Move, alsmede schriftelijk door het Lid per e-mail en/of in de App bevestigd te worden.
 • Na de vaste periode van 2 maanden geldt de gehele contractduur een opzegtermijn van één kalendermaand.
 • Bij een zware blessures of langdurige ziekte kan een Abonnement in overleg met We2Move vanzelfsprekend worden opgeschort. We2Move heeft het recht hiervoor bewijs (mogelijk in de vorm van een verklaring van een medisch specialist) te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

Artikel 5 – Wervingskorting

Werf één of meerdere nieuwe leden aan en ontvang korting:
– 1 nieuw lid is 25% korting
– 3 nieuwe leden is 50% korting
– 5 nieuwe leden is 75% korting
– 6 nieuwe leden is gratis sporten!

Er zijn natuurlijk wel wat spelregels:

 • Ben jezelf nog geen lid, dan geldt jijzelf niet als 1 nieuw lid. Je geeft iemand anders op als nieuw lid. Het aangedragen nieuwe lid kan niet zelf gebruik maken van deze wervingskorting door dezelfde mensen aan te dragen. De aangedragen leden moeten altijd unieke nieuwe leden zijn.
 • Meld jezelf aan als lid en draag de nieuwe leden aan via ons contactformulier en/of onder “Wil je nog iets vertellen?” in het inschrijfformulier.
 • Zodra de contributie van het aangedragen lid is ontvangen, wordt de korting toegewezen.
 • De korting is alleen van toepassing als nieuwe leden een sportpakket (12-weken) en/of abonnement met minimaal 2 maanden lidmaatschap neemt. De korting voor de werver is dan ook uitsluitend van toepassing op een sportpakket (12 weken) en/of abonnement van 2 maanden. Mochten de aangedragen leden bijvoorbeeld 12 maanden lid worden en blijven, dan geldt de korting voor de werver ook voor 12 maanden.
 • De korting is niet van toepassing op losse lessen en/of credits van diverse trainingen.

Artikel 6 – Tarieven en betaling

 • De actuele tarieven van de Abonnementen en Diensten staan op de website van We2Move.
 • We2Move heeft het recht om deze prijzen eenzijdig te verhogen. Prijsverhogingen hebben geen effect op reeds betaalde abonnementsgelden, maar wel op de toekomstige. We2Move doet van een prijsverhoging ten minste 30 dagen voor ingang melding aan het Lid.
 • Een prijswijziging wordt geacht door het Lid te zijn geaccepteerd en treedt op de door We2Move aangegeven ingangsdatum in werking, tenzij het Lid binnen dertig dagen na voornoemde mededeling schriftelijk aan We2Move mededeelt dat hij de wijziging niet accepteert en de Overeenkomst opzegt.
 • De mogelijkheid tot ontbinding uit het vorige lid is niet van toepassing bij een prijswijziging op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals B.T.W.
 • Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd door We2Move.
 • De verschuldigde gelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen in de Overeenkomst.
 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient door het Lid de betaling steeds bij vooruitbetaling per maand te geschieden. Facturen worden digitaal verzonden.
 • De wijze van betaling van abonnementen is ter keuze van het Lid door middel van overboeking per bank of via automatische incasso.
 • De wijze van betaling van sportpakketten is ter keuze van het Lid door middel van overboeking per bank of via iDeal.
 • Alle kosten in en buiten rechte die We2Move moet maken voor de invordering van aan haar toekomende gelden komen voor rekening van het Lid.
 • Indien een Lid in gebreke blijft in de tijdige betaling van één der verschuldigde gelden of een factuur, dan is het Lid van rechtswege in verzuim. Het Lid is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Tevens zal We2Move buitengerechtelijke kosten in rekening brengen conform artikel 6:96 BW.
 • Zolang er geen betaling heeft plaatsgevonden zal We2Move de diensten opschorten danwel annuleren.
 • Indien tijdige betaling uitblijft is We2Move steeds bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de Overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens het Lid.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het Lid hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de Overeenkomst, ook in gevallen waarin de betaling door een derde partij wordt voldaan.
 • Indien de betaling van de abonnementskosten door middel van automatische incasso plaatsvindt, zal deze omstreeks de eerste dag van de maand voorafgaand aan de geldende maand worden uitgevoerd. Bij een niet tijdige ontvangst door een stornering wordt na ca. 5 dagen een tweede poging ondernomen om te incasseren van de opgegeven bankrekening zonder kosten. Indien de verschuldigde betaling dan ook niet is ontvangen, wordt door We2Move een aanmaning verzonden waarbij € 7,50 administratiekosten in rekening wordt gebracht aan het Lid. Bij het uitblijven van de betaling wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven, waarbij alle kosten voor rekening van het Lid zijn.
 • Bij betaling vooraf via iDEAL dient de gehele abonnementsperiode te worden betaald. Indien het abonnement wordt verlengd dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 10 dagen voor het begin van de nieuwe periode te zijn voldaan.
 • Voor losse Workshops, Personal Trainingen en Bedrijfstrainingen wordt een factuur naar de Deelnemer of een bedrijf verzonden per e mail. De betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door We2Move aangewezen bank of girorekening. Indien de verschuldigde betaling niet binnen 14 dagen is ontvangen, wordt door We2Move een aanmaning verzonden waarbij € 7,50 administratiekosten in rekening wordt gebracht aan het Lid of bedrijf. Bij het uitblijven van de betaling wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven, waarbij alle kosten voor rekening van het Lid of bedrijf zijn.
 • Bij uitblijven van betaling kan de Deelnemer of het Lid niet meedoen aan een Training totdat deschuld is voldaan.

Artikel 7 – Inschrijven trainingen

 • Ieder Lid of houder van een Rittenkaart is verplicht zich vooraf in te schrijven voor de Training via het inschrijfsysteem van We2Move via de App. Tevens kan per email (info@we2move.nl) en telefonisch worden ingeschreven door contact op te nemen met de trainer.
 • Met een Abonnement kunt u het aangegeven aantal keren per week trainen. Het aantal trainingen zijn de credits. Niet gebruikte credits kunt u in dezelfde maand nog gebruiken. Niet gebruikte credits zijn niet mee te nemen naar de volgende maand.
 • Om deel te kunnen nemen aan een Training, dient de Deelnemer zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang in te schrijven.
 • Inschrijving op een Training is op basis van beschikbaarheid van één van de trainers, dit is te vinden in het Rooster op de website en in de App.
 • Een deelnemer dient zorgvuldig om te gaan met het reserveren van de Training. De Deelnemer dient zich binnen acht uur voor de aanvang van de Training te hebben uitgeschreven via de App of per email of telefonisch, indien hij of zij niet of niet op tijd aanwezig kan zijn. Heeft u niet óf niet tijdig afgemeld voor de training dan wordt de credit van het totale tegoed afgehaald.
 • We2Move is gerechtigd het Rooster tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. Het laatste rooster is altijd de geldende en deze is beschikbaar op de website en in de App.

Artikel 8 – Coachings- en voortgangssessie

 • Leden met een abonnement en sportpakket hebben standaard geen uitgebreide persoonlijke coachings- en voortgangssessie, maar kunnen deze tegen een gereduceerd tarief in overleg met de Trainer maximaal 1x per twee weken inplannen.
 • Inplannen voor een Coachings- en voortgangssessie is op basis van beschikbaarheid van de Trainer/Coach, dit is te vinden in het Rooster in de App.
 • Een Coachings- en voortgangssessie dient direct te worden betaald bij aanschaf op de website of in de app via iDeal. De aanschaf geeft recht op 1 credit voor het inplannen van de sessie.
 • De Coachings- en voortgangssessies dienen door Deelnemer te worden ingepland na aanschaf via het Rooster in de App of per email op basis van beschikbaarheid in het Rooster op de website of in de app.
 • De Deelnemer kan tot uiterlijk 4 uur voor aanvang van de geplande Coachings- en voortgangssessie annuleren via de app, per email of telefonisch, er vindt dan een restitutie van de credit op het account van het Lid plaats.

Artikel 9 – Klachten

 • Open communicatie vinden wij zeer belangrijk. Meld een klacht direct aan de Trainer/Coach, per email (martijn@we2move.nl) of telefonisch.
 • Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van We2Move zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, bij We2Move in te dienen. De klacht wordt ingediend per e-mail of via het contactformulier op de website van We2Move, danwel telefonisch bij een van de Trainers.
 • We2Move behandeld de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien We2Move verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.
 • Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig:
  • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij We2Move partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  • Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op Overeenkomsten van We2Move worden in eerste aanleg beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 • Deelname aan Trainingen of andere activiteiten van We2Move en het gebruik maken van apparatuur van We2Move geschiedt volledig op eigen risico.
 • We2Move en Trainers / Coaches / Instructeurs, zijn niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van We2Move of haar Trainers / Coaches / Instructeurs. Ieder Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen. Een Training is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Training. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.
 • We2Move behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Training.
 • We2Move is niet aansprakelijk voor zoek geraakte voorwerpen. Iedere Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen. De Deelnemer wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch We2Move, noch zijn Trainers / Coaches / Instructeurs en medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen.
 • De Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van We2Move indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer is te wijten.

Artikel 11 – Privacy

 • We2Move verwerkt de persoonsgegevens van de Deelnemer op een zorgvuldige wijze binnen de kaders van de wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).
 • Op trainingslocaties van We2Move kan sprake zijn van cameratoezicht. De cameratoezicht is niet van We2Move, maar van de gehuurde locatie. We2Move heeft hier dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor, deze is voor de eigenaar van de gehuurde locatie / camerasysteem(en).
 • De uitgebreide privacyverklaring van We2Move is te vinden op de website www.we2move.nl/privacyverklaring.

Artikel 12 – Huisregels algemeen

 • Deelname aan de trainingen is volledig voor eigen risico.
 • Vanwege de veiligheid dienen instructies van de trainer/instructeur altijd te worden opgevolgd.
 • Discriminatie, ongewenst gedrag, pesterijen en misdragingen worden absoluut niet getolereerd. Deelnemers of Bezoekers kunnen hiervoor direct worden verwijderd van de trainingen/cursussen.
 • Mocht je discriminatie, ongewenst gedrag, pesterijen en/of misdragingen ervaren door leden, bezoekers of trainers/instructeur dan verzoeken wij je dit direct te melden bij martijn@we2move.nl.
 • Graag ruim van te voren aanwezig zijn voordat de trainingen beginnen.
 • Graag in de kleedruimte rustig wachten totdat de trainer/instructeur jou komt halen.
 • Is er geen wachtruimte, wacht dan zónder geluid te maken in de zaal tot jouw training start.
 • Graag fris en schoon aan de training beginnen met schone kleding en handen.
 • Lange haren voor de veiligheid graag in een staart, vlecht of knot dragen.
 • In verband met de veiligheid worden trainingen (tussentijds) alleen verlaten na afstemming met en toestemming van de trainer/instructeur.
 • Telefoons worden tijdens trainingen uitgeschakeld óf vóór de training op stil gezet. Moet je tóch bereikbaar zijn, stem dit af met de trainer/instructeur.
 • Roken in (de buurt van) de sportlocatie en/of tijdens trainingen is niet toegestaan.
 • Het gebruik van drugs en/of verboden middelen in (de buurt van) de sportlocatie en/of tijdens trainingen is niet toegestaan. Leden of bezoekers kunnen hiervoor direct worden verwijderd van de trainingen.
 • In de zaal dienen zaalschoenen te worden gedragen (deze mogen niet afgeven op de vloer (bijvoorbeeld zwarte strepen)).
 • We2Move B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, blessures, ongelukken of ongemakken welke zijn ontstaan voor/tijdens/na de trainingen en/of door het niet opvolgen van de genoemde huisregels.
 • Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert of deze houdt zich niet aan de geldende Huisregels, kan de Deelnemer door We2Move van de Training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

Artikel 13 – Aanvullende huisregels Padstraining & Zelfverdediging

 • Het is Deelnemers van de trainingen niet toegestaan geleerde technieken toe te passen zonder dat hiertoe aanleiding is.
 • Het is Deelnemers van de trainingen niet toegestaan geleerde technieken te onderwijzen aan derden.
 • Filmen of fotograferen tijdens de lessen door leden of bezoekers dient te worden overlegd met de instructeur. Het gemaakte beeldmateriaal mag niet zonder voorafgaande toestemming van We2Move B.V. worden geplaatst op social media, internet óf worden verspreid als instructiemateriaal.
 • Sieraden graag af doen. Indien dit niet mogelijk is, dan afplakken, met uitzondering van platte trouwringen.

Artikel 14 – Aanvullingen Hardlopen

 • We houden het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 16 personen, met voldoende individuele aandacht en advies. De trainingen zijn wekelijks (éénmaal per week).
 • Onderdeel van het cursuspakket is een individueel hardloop trainingsschema waarin is opgenomen de wekelijke trainingssessie met onze hardlooptrainer en twee aanvullende eigen trainingen per week (alleen of met een maatje).
 • Betaling van de cursus geschiedt na inschrijving, na ontvangst van de factuur en vóór start van de eerste trainingsdag of direct per iDeal bij aanschaf via de website of in de App.
 • Het minimum aantal deelnemers om de cursus te kunnen starten is 6 deelnemers.

Artikel 15 – Aanvullingen Running Bootcamp

 • We houden het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 16 personen, met voldoende individuele aandacht en advies. De trainingen zijn wekelijks (éénmaal per week).
 • Betaling van het sportpakket geschiedt na inschrijving, na ontvangst van de factuur en vóór start van de eerste trainingsdag of direct per iDeal bij aanschaf via de website of in de App.
 • Het minimum aantal deelnemers om de cursus te kunnen starten is 6 deelnemers.

Artikel 16 – Aanvullingen Fitness, Small Group Training

 • We houden het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 8 personen, zodat zoveel mogelijk individuele aandacht en advies op maat kan worden gegeven.
 • De trainingen zijn wekelijks (éénmaal per week).
 • Betaling van het sportpakket geschiedt na inschrijving, na ontvangst van de factuur en vóór start van de eerste trainingsdag of direct per iDeal bij aanschaf via de website of in de App.
 • Het minimum aantal deelnemers om de cursus te kunnen starten is 5 deelnemers.

Artikel 17 – Aanvullingen Padstraining

 • We houden het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 16 personen, zodat zoveel mogelijk individuele aandacht en advies op maat kan worden gegeven.
 • De trainingen zijn wekelijks (éénmaal per week).
 • Betaling van het sportpakket geschiedt na inschrijving, na ontvangst van de factuur en vóór start van de eerste trainingsdag of direct per iDeal bij aanschaf via de website of in de App.
 • Het minimum aantal deelnemers om de cursus te kunnen starten is 6 deelnemers.

Artikel 18 – Aanvullingen Jeugdsport

 • De trainingen zijn wekelijks (éénmaal per week).
 • Betaling van de trainingen is maandelijks via machtiging of indien gewenst, na ontvangst van de factuur. Bij een machtiging geldt: Incassant ID/SEPA-machtiging. Door ondertekening van dit formulier geeft u We2Move B.V. toestemming doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en/of afgenomen diensten.
 • De contributie wordt aan het begin van de maand afgeschreven voor de lopende maand. Zorg dat er altijd voldoende saldo op de rekening staat. Als het bedrag niet kan worden geïncasseerd, krijgt We2Move B.V. hiervoor een boete van de bank. Deze boete moeten wij dan helaas doorberekenen bij de volgende incasso.
 • Abonnementen zijn maandelijks opzegbaar. Na opzegging vóór de 1e van de maand, loopt het abonnement de lopende maand nog door. Voorbeeld: Bij opzegging vóór 1 juni, loopt je lidmaatschap tot en met 30 juni.
 • In de volgende schoolvakanties worden geen trainingen gegeven (Regio Midden): Kerstvakantie – Meivakantie – Zomervakantie – Herfstvakantie.

Artikel 19 – Aanvullingen Defendokai zelfverdediging

 • De trainingen zijn wekelijks (éénmaal per week).
 • Betaling van de trainingen is maandelijks via machtiging of indien gewenst, na ontvangst van de factuur. Bij een machtiging geldt: Incassant ID/SEPA-machtiging. Door ondertekening van dit formulier geeft u We2Move B.V. toestemming doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en/of afgenomen diensten.
 • De contributie wordt aan het begin van de maand afgeschreven voor de lopende maand. Zorg dat er altijd voldoende saldo op de rekening staat. Als het bedrag niet kan worden geïncasseerd, krijgt We2Move B.V. hiervoor een boete van de bank. Deze boete moeten wij dan helaas doorberekenen bij de volgende incasso.
 • Abonnementen zijn maandelijks opzegbaar. Na opzegging vóór de 1e van de maand, loopt het abonnement de lopende maand nog door. Voorbeeld: Bij opzegging vóór 1 juni, loopt je lidmaatschap tot en met 30 juni.
 • In de volgende schoolvakanties worden geen trainingen gegeven (Regio Midden): Kerstvakantie – Meivakantie – Zomervakantie – Herfstvakantie.

Aanvullingen Evenementen

 • Alle voorwaarden als omschreven in deze ‘algemene voorwaarden sport-, spel- en overige activiteiten’ zijn ook van toepassing op door We2Move georganiseerde evenementen, zoals fietsevents, kidsevents, loopevents en dergelijke.
 • Bij extreme (gevaarlijke) weersomstandigheden (denk aan onweer, storm, extreem sneeuw/hagel/regen, hitte e.d.) behoudt de organisatie het recht om het evenement op de vastgestelde datum te annuleren en eventueel te verplaatsen naar een nieuwe datum. In dat geval heeft de deelnemer het recht de deelname kosteloos te annuleren. Indien de deelnemer dit niet doet, dan heeft de deelnemer het recht op de nieuwe datum deel te nemen aan het betreffende evenement. 
 • In het geval van annulering van het evenement wordt de deelnemer per email op de hoogte gesteld en krijgt deelnemer de keuze deel te nemen op de nieuwe datum of te annuleren.
 • Wij zijn genoodzaakt op het eigen risico te wijzen van alle deelnemers, wij kunnen immers niet alle mogelijke situaties uitsluiten en/of voorzien. Het eigen risico van alle deelnemers is te allen tijde van toepassing, zowel voor de eigen gezondheid als materiële zaken. Laten we er een leuk evenement van maken!
 • Tijdens het event worden sfeerfoto’s en films gemaakt. Het is mogelijk dat deelnemers op deze foto en film zijn te zien. Al het foto- en filmmateriaal kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden (denk aan social media, informatieboeken, websites e.d.. Bij aanvaarden van deze algemene voorwaarden, aanvaardt de deelnemer dat hij of zij (deels) te zien is op het foto- en filmmateriaal dat wordt gebruikt voor reclamedoeleinden.
Winkelwagen
 • Je winkelwagen is leeg.