Disclaimer


Disclaimer voor We2Move B.V.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.We2Move.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door We2Move B.V.. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van We2Move B.V. is het niet toegestaan tekst, tekeningen, striptekeningen, cartoons, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij We2Move B.V. 

Deze website maakt voornamelijk gebruik van eigen materiaal, maar ook beperkt van materiaal van derden. Dit intellectueel eigendom geldt voor al het materiaal van We2Move B.V.

Webwinkel

Op deze website is een webwinkel aanwezig waar producten en diensten van We2Move B.V. kunnen worden afgenomen voor particulier gebruik en/of in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met We2Move B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

We2Move B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks onze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. We2Move B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze webpagina.


Winkelwagen
  • Je winkelwagen is leeg.